Denna hemsida har utformats av Grease Monkey Auto Parts AB i syfte att tillhandahålla mottagaren en allmän information om koncernen. Grease Monkey Auto Parts AB  äger och sköter hemsidan. Grease Monkey Auto Parts AB  förbehåller sig rätten att närhelst och utan meddelande därom, ändra och göra tillägg till hemsidan.

Följ oss på Facebook